PERKEMBANGAN KAJIN ILMU HADIS: SUATU TELAAH SINGKAT

Ahmad Nabil Amir* -  , Malaysia
Sofyan Alvin -  Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

DOI : 10.35673/ajdsk.v7i2.2381

Penelitian ini membahas secara terperinci perkembangan ilmu kajian sejak awal Hijrah. Penelitian ini membahas mengenai pertumbuhan dan sumbangannya dalam mengembangkan pemikiran dan kefahaman hadis dan ilmunya. Penelitian ini berusaha menjelaskan kefahaman usul al-sharh dan menghuraikan kekuatan manhaj yang dilakarkan oleh Ulama dalam menghasilkan kitab-kitab kajian. Penelitian ini  menfokuskan kepada manhaj dan ittijahat al-sharh yang dilakarkan dalam mengupas dan membahaskan kitab-kitab hadis yang muktabar. 

  1. Al-Ahdab, Khaldun Muhammad Salim (2004), “Al-Tasnif fi al-Sunnah al-Nabawiyah min Bidayat al-Muntasif al-Thani li al-Qarn al-Rabi‘ ‘Ashar al-Hijri ila al-Waqt al-Hadir: ‘Ard Tarikhi” (Nadwah ‘Inayah al-Mamlakah al-‘Arabiyah al-Su‘udiyah bi al-Sunnah wa al-Sirah al-Nabawiyah (saw), Saudi Arabia).
  2. Al-Dihlawi, Shah ‘Abd al-‘Aziz (2007), Bustan al-Muhaddithin. Muhammad Akram Al-Nadwi, Aisha Bewley (terj.). London: Turath Publishing.
  3. Al-Ghawri, Sayyid ‘Abd al-Majid (2000), A‘lam al-Muhaddithin fi al-Hind fi al-Qarn al-Rabi‘ ‘Ashar al-Hijri wa Atharihim fi al-Hadis wa ‘Ulumihi. Damsyik: Dar Ibn Kathir.
  4. Al-Kandahlawi, Muhammad Zakariya (t.t.), Awjaz al-Masalik ila Muwatta’ Malik. Beirut: Dar al-Fikr.
  5. Al-Khatib al-Baghdadi, Abu Bakr Ahmad b. ‘Ali b. Thabit (1403 H), Al-Jami‘ li Akhlaq al-Rawi wa Adab al-Sami‘. Mahmud al-Tahhan (ed.). Riyad: Maktabah al-Ma‘arif.
  6. Al-Razi, Muhammad b. Abi Bakr (1987), Mukhtar al-Sihhah. Beirut: Maktabah Lubnan.
  7. Ibn al-Athir, Majd al-Din al-Mubarak ibn Muhammad (2005), Al-Shafi fi Sharh Musnad al-Shafi‘i. Ahmad b. Sulayman dan Abi Tamim Yasir b. Ibrahim (eds.). Riyad: Maktabat al-Rushd.
  8. Khayr Abadi, Muhammad Abu al-Layth (2004), ‘Ulum al-Hadis Asiluha wa Mu‘asiruha. Cet. 4. Selangor: Dar al-Shakir.
  9. Metcalf, Babara Daly (1982), Islamic Revival in British India: Deoband , 1860-1900. Princeton, N.J.: Princeton University Press.
  10. Muhammad Akram Nadwi (2007), Al-Muhaddithat: The Women Scholars in Islam. 40 jil. London: Interface Publication.

Article Info
Submitted: 2022-01-15
Published: 2021-12-31
Section: Articles
Article Statistics: 134