TARIQ RAMADAN: EKSPONEN ISLAM MODEN

Ahmad Nabil Amir* -  , Malaysia
Tasnim Abdul Rahman -  Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA), Malaysia, Malaysia
Sofyan Alvin -  Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

DOI : 10.35673/ajdsk.v7i1.1827

Tulisan ini bertujuan mengetengahkan pemikiran Tariq Said Ramadan (lahir 1962), reformis Islam abad ke dua puluh satu, dan menyorot pengaruh intelektual dan idea pembaharuan Islamnya dari sumber-sumber penulisannya yang ekstensif. Kajian membuktikan bahawa Ramadan merupakan antara penganjur Islam moden yang terpenting di abad ke-21. Idealisme pembaharuan ini diketengahkan dalam buku-bukunya seperti What I Believe, Radical Reform, To Be A European Muslim dan Western Muslims and the Future of Islam yang membawa filsafat pemikiran modennya dan tinjauannya tentang Islam dan masyarakat Muslim di Eropa. Pengembangan pengaruh intelektualnya di kalangan Muslim Eropa banyak terkesan oleh karya dan wacana modennya yang berpengaruh tentang semangat inklusivisme dan pluralisme, idea reform, masyarakat sivil, prinsip ijtihad dan pembelaan kaum minoriti. Paul Donnelly dalam The Washington Post mengungkapkannya sebagai “A Muslim Martin Luther” atau “Martin Luther-nya Islam”. Kaedah penelitian bersifat kualitatif, berasaskan tinjauan kepustakaan dan analisis kandungan terhadap sumber data secara deskriptif dan historis. Hasil kajian menyimpulkan bahawa Ramadan telah menggerakkan reformasi yang signifikan di dunia Islam dalam menghadapi tantangan moden Barat dan memainkan peran yang instrumental dalam upaya kebangkitan dan nahdah yang mengesankan.

 

Kata kunci: Tariq Ramadan, Reformer Islam, Martin Luther  

 1. Radical Reform: Islamic Ethics and Liberation oleh Tariq Ramadan”. Diakses pada 27 Jun, 2016). http://irfront.net/post/articles/reformasi-ke-arah-perubahan-transformasi-ulasan-buku-radical-reform-islamic-ethics-and-liberation-oleh-tariq-ramadan-bahagian-i/
 2. Akyol, Mustafa Islam perlukan John Locke-nya (Islam needs its John Locke). Diakses pada April 3, 2014. http://irfront.net/post/articles/islam-perlukan-john-locke-nya/
 3. Donnelly, Paul. Tariq Ramadan: The Muslim Martin Luther? Diakses pada Feb 16, 2002. http://www.salon.com/2002/02/15/ramadan_2/
 4. Fourest, Caroline. Brother Tariq: The Doublespeak of Tariq Ramadan. New York: Encounter Books, 2008.
 5. Hamka. Tafsir al-Azhar, 10 jil. Singapura: Pustaka Nasional, 1982.
 6. Karim, Haina. “Jihad of the Youth: Why First Generation Immigrant Muslim Youths are Drawn to the Philosophy of Tariq Ramadan” (Unpublished M.A. Thesis, Faculty of The School of Continuing Studies and of The Graduate School of Arts and Sciences, Georgetown University, Washington, D.C., 2009).
 7. Koya, Ramadan, Tariq. Islam. UK: Penguin Books, 2017.
 8. March, Andrew F. “Reading Tariq Ramadan: Political Liberalism, Islam and ‘Overlapping Consensus’.” Ethics & International Affairs, Vol. 21, No. 4 (Winter 2007): pp. 399-413.
 9. Musa, Ahmad Farouk. “Keperluan pada Wacana yang Tenang tentang Etika Islam.” (Need for Critical Calm Discourse on Islamic Ethics). Ucapan Pembukaan Majlis Hi-Tea bersama Tariq Ramadan “Memikirkan Semula Reformasi Islam” di Hotel Renaissance, Kuala Lumpur. 14 Julai, 2012.
 10. Musa, Ahmad Farouk. “Reformasi Radikal dan Tariq Ramadan” (Radical Reform and Tariq Ramadan). Diakses 23 Agustus, 2010. http://irfront.net/post/articles/articles-malay/reformasi-radikal-dan-tariq-ramadan/
 11. Nong, Nor Faridah Mat. Identiti Muslim Eropa: Perspektif Tariq Ramadan Kuala Lumpur: Institut Terjemahan & Buku Malaysia (ITBM), 2014.
 12. Rahmat, Ahmad Fuad “An Interview with Tariq Ramadan.” (Temubual dengan Tariq Ramadan) Diakses pada Ogos 3, 2012. http://irfront.net/post/interviews/an-interview-with-tariq-ramadan/
 13. Ramadan, Tariq. “A Civil State: Ideas and Challenges, A Lecture by Prof Tariq Ramadan.” (Negara Madani: Ide dan Cabaran, Syarahan oleh Tariq Ramadan). Anjuran Yayasan Islam Pulau Pinang, Evergreen Laurel Hotel, Gurney Drive, Penang (18 Julai 2012).
 14. Ramadan, Tariq. “Islam, Democracy & Human Rights: The Awakening of the Muslim World” Penang in Asia Lecture III. Pinang Ballroom, Traders Hotel, Penang (17 Julai 2012).
 15. Ramadan, Tariq. “Respect Beyond Tolerance.” Diakses pada September 17, 2013. http://tariqramadan.com/english/respect-beyond-tolerance/
 16. Ramadan, Tariq. “Strength in Pluralism.” (Kekuatan dalam Pluralisme). Gulf News. Diakses pada July 23, 2012. http://gulfnews.com/opinion/thinkers/strength-in-pluralism
 17. Ramadan, Tariq. In the Footsteps of the Prophet: Lessons from the Life of Muhammad. New York: Oxford University Press, 2007.
 18. Ramadan, Tariq. Muhammad (saw) Rasul Zaman Kita, terj. R. Cecep Lukman Yasin. Jakarta: Serambi, 2007.
 19. Ramadan, Tariq. Muslim in France: The Way Towards Coexistence. UK: Islamic Foundation, 1999.
 20. Ramadan, Tariq. Radical Reform: Islamic Ethics and Liberation. New York: Oxford University Press, 2009.
 21. Ramadan, Tariq. The Arab Awakening: Islam dan the New Middle East. New York: Oxford University Press, 2012.
 22. Ramadan, Tariq. The Quest for Meaning: Developing a Philosophy of Pluralism. Penguin Global, 2010.
 23. Ramadan, Tariq. To Be A European Muslim. UK: The Islamic Foundation, 2015.
 24. Ramadan, Tariq. Western Muslims and the Future of Islam. New York: Oxford University Press, 2004.
 25. Ramadan, Tariq. Western Muslims: From Integration to Contribution. UK: Awakening Publications, 2012.
 26. Ramadan, Tariq. What I Believe. New York: Oxford University Press, 2010.
 27. Said, Edward W. Representations of the Intellectual: The 1993 Reith Lectures. New York: Vintage Books, 1994.
 28. Zakiah. “Tariq Ramadan: On Respect, Thinking and Dialogue.” (Tariq Ramadan tentang hormat, nalar dan dialog). Diakses pada Jan 14, 2010. http://www.al-ahkam.net/home/content/tariq-ramadan-respect-thinking-and-dialogue

Full Text:
Article Info
Submitted: 2021-09-24
Published: 2021-06-30
Section: Articles
Article Statistics: 325 1258