BERBAGAI GENRE KARYA MUSHKIL AL-HADITH DARI KLASIK HINGGA KONTEMPORAR (SUATU SOROTAN PERBANDINGAN)

Ahmad Nabil Amir* -  International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC-IIUM), Malaysia
Zunaidah Binti Mohd Marzuki -  International Islamic University Malaysia, Malaysia
Sofyan Alvin -  Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

DOI : 10.35673/ajdsk.v6i2.1167

Tulisan ini menyorot pemikiran dan perbahasan berkenaan ilmu Mushkil al-Hadith dalam karya-karya hadith klasik. Kajian ini berusaha menelusuri perkembangan awal sejarah perkembangan ilmu Mushkil al-Hadith dan pengaruhnya dalam tradisi pemikiran hadith dan pengembangan ilmu dirayah dan riwayah al-Hadith. Penelitian adalah berdasarkan metode historis, analitik, dan komparatif dengan membandingkan karya-karya besar yang berpengaruh yang membawakan perbincangan yang spesifik tentang mushkil al-hadith. Ia meneliti metode dan prinsip yang dibangunkan dalam kajian Mushkil al-Hadith, yang ditinjau daripada karya-karya awal yang dihasilkan seperti Mushkil al-Hadith wa Bayanuh oleh Ibn Furak (w. 1015), Mushkil al-Athar oleh Ahmad bin Muhammad al-Tahawi (852-933), Ta’wil Mukhtalif al-Hadith oleh Ibn Qutaybah (828-889) dan Sharh Sahih Muslim oleh Imam al-Nawawi (w. 1277). Perbincangan yang terus berkembang sejak abad pertengahan ini adalah tersebab kepentingan ilmu mushkil al-hadith ini dalam mempengaruhi pemahaman hadith yang tepat dengan perbahasannya terus berlanjut ke abad moden. Justeru kajian turut membandingkan analisis dan penulisan moden tentang Mushkil al-Hadith sebagai tercantum dalam Sahih al-Bukhari: The Early Years of Islam oleh Muhammad Asad (1990-1992) dan kritikan orientalis terhadap Mushkil al-Hadith, yang diajukan oleh Ignaz Goldziher (1850-1921) dalam bukunya Muslim Studies.

 

Kata kunci: Mushkil al-Hadith, Klasik, Moden, Muhammad Asad, Ignaz Goldziher

 1. Abdul Malik Ghozali, “Metodologi Pemahaman Kontekstual Hadis Ibn Qutaibah dalam Ta’wīl Mukhtalaf al-Hadīs”, Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, vol. 8, no. 1 (Juni 2014), 119-140.
 2. Ahmad Yunus Mohd Noor, Ahmad Nabil Amir, Asmiliya Mohd Mokhtar. Ketokohan dan Pemikiran Imam Nawawi dalam Ilmu Hadith. Bangi: UKM Press. 2018.
 3. Al-Beyanouni, Muhammad Abul Fath. Mushkil al-Hadith Dirasah Ta’siliyah Mu‘asirah. Kaherah: Dar al-Salam. 2012.
 4. Al-Khatib al-Baghdadi, Abu Bakr Ahmad ibn ‘Ali, Al-Asma’ al-Mubhamah fi al-Anba’ al-Muhkamah, ‘Izz al-Din ‘Ali al-Sayyid (ed.). Kaherah: Maktabah al-Khanji. 1984.
 5. Al-Khayyat, Usamah Abd Allah. Mukhtalif al-Hadith, cet. 1. Mekah: Matabi‘ al-Safa’. t.th.
 6. Al-Nawawi, Abu Zakariya Yahya b. Sharaf. Sahih Muslim bi Sharh al-Nawawi (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.t.
 7. Al-Nawawi, Muhy al-Din Abu Zakariya. Al-Isharat ila Bayan al-Asma’ al-Mubhamat. Qasim al-Haddad (ed.). Misr: Matba‘at al-Madani.t.th.
 8. Al-Nawawi, Muhy al-Din Abu Zakariya. Rawdat al-Talibin wa ‘Umdat al-Muftin, Zuhayr al-Shawish (pentahkik). cet. 3. Beirut: Maktab al-Islami. 1985.
 9. Al-Nawawi, Muhy al-Din Yahya b. Sharaf. Al-Tahqiq, ‘Adil ‘Abd al-Mawjud, ‘Ali Mu‘awwad (pentahkik). Beirut: Dar al-Jil. 1992.
 10. Al-Nawawi, Abu Zakariya Yahya b. Sharaf. Sahih Muslim bi Sharh al-Nawawi. Muhammad Fu’ad ‘Abd al-Baqi (ed) cet. 2. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah. 2003.
 11. Al-Sakhawi, Muhammad b. ‘Abd al-Rahman, Fath al-Mughith Sharh Alfiyah al-Hadith li al-‘Iraqi (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1983).
 12. Al-Tahawi, Abu Ja‘far. Mushkil al-Athar. Bayrut: Dar al-Sadir. 1914.
 13. Che Amnah Bahari. Ta’wil Mukhtalif al-Hadith: An Annotated Translation. Gombak: IIUM Press. 2009.
 14. Che Amnah Bahari. Ketokohan Ibn Qutaybah di dalam Ilmu Kalam. Gombak: IIUM Press. 2010.
 15. Faisal Ahmad Shah. Kaedah Tepat Memahami Hadis. Kuala Lumpur: Penerbit UM. 2016.
 16. Faisal Ahmad Shah. Mengharmoni Percanggahan dan Kesamaran dalam Hadis. Kuala Lumpur: Penerbit UM. 2019.
 17. Fariduddin, Mohammed Abullais, “Mawarid al-Muhaddith ‘Abd al-Haq al-Dahlawi fi Tafsir Gharib al-Hadith min khilal kitabihi Lama‘at al-Tanqih fi Sharh Mishkat al-Masabīh”, Al-Risalah Journal, vol. 4, no. 3 (July 1441/2020), 105-128.
 18. Ghassan Abdul-Jabbar. Bukhārī. London: I.B. Tauris & Co. Ltd. 2007.
 19. Hamka. Prinsip dan Kebijaksanaan Dakwah Islam. Shah Alam: Pustaka Dini. 2012.
 20. Ibn Furak, Abi Bakr Muhammad b. al-Hasan. ‘Mushkil al-Hadith wa Bayanuh. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah. 1980.
 21. Ibn Furak, Abu Bakr Muhammad b. al-Hasan. Musykil al-Hadith. Beirut: ‘Alam al-Kutub. 1985.
 22. Ibn Khallikan. Wafayat al-A‘yan. Qum: Manshurat al-Sharif al-Rida. 1322.
 23. Ibn al-Nadim. Kitab al-Fihrist. Bayard Dodge (tr.), Jilid 2. New York: Columbia University Press. 1970.
 24. Ibn Qayyim al-Jawziyah, Muhammad b. Abi Bakr, Zad al-Ma‘ad fi Hady Khayr al-‘Ibad. Beirut: Mu’assasat al-Risalah. 1987.
 25. Ibn Qutaybah, Abdullah ibn Muslim. Ta’wil Mukhtalif al-Hadith. Salim b. ‘Id al-Hilali (tahqiq). t.tp: Dar Ibn ‘Affan. 1995).
 26. Ibn Taymiyya, Abi al’Abbas Taqi al-Din Ahmad. ‘Ilm al-Hadith, cet. 2. Beirut: ‘Alam al-Kutub. 1985.
 27. Ibn al-Subki, Taqi al-Din ‘Ali b. ‘Abd al-Kafi. Tabaqat al-Shafi‘iyyah al-Kubra. Bayrut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah. 1999.
 28. Ignaz Goldziher, Muslim Studies. translated by C.R. Barber and S.M. Stern. New Jersey: Aldine Transaction. 2006.
 29. ‘Itir, Nur al-Din. Manhaj al-Naqd fi ‘Ulum al-Hadith. cet. 3. Damsyik: Dar al-Fikr. 1981.
 30. Khayr al-Abadi, Mohammed Abullais. Mu‘jam al-Mustalahat al-Hadithiyah. Bandar Baru Bangi, Selangor: Dar al-Shakir, 2004.
 31. Muhammad, Muhammad Abu Syahbah. al-Wasit fi ‘Ulum wa Mustalah al-Hadith. Jeddah: ‘Alam al-Ma ‘rifah, t.th.
 32. Muhammad, Muhammad Abu Zahw. Al-Hadith wa’l Muhaddithun. Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi. 1984.
 33. Muhammad Asad. Sahīh al-Bukhārī: The Early Years of Islam. Kuala Lumpur: Islamic Book Trust. 2002.
 34. Qudratullah, Qudratulah. “Konsep Jurnalisme Dakwah Dalam Mencegah Tindak Korupsi.” NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam 16, no. 2 (2019): 294.
 35. Samiya Zakariyya Mohammed, “Al-Ishkal fi al-Hadith wa Anwa‘uhu wa Dawabit Hululuh: Dirasah Tatbiqiyyah fi Kitab Mushkil al-Athar li al-Tahawi. Tesis M.A., Kuliyyah of Islamic Revealed Knowledge and Heritage. IIUM. 2013.
 36. T.M. Hasbi ash-Shiddieqy. Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits. Jakarta: Bulan Bintang. 1974.
 37. T.M. Hasbi ash Shidieqy. Sejarah Hadis. Kuala Lumpur: Pustaka al Shafa. 2006).
 38. Umar Muhammad Noor. Takwil Hadis: Memahami Hadis Musykil Menurut Ibn Qutaibah. Kuala Lumpur: Telaga Biru Sdn Bhd. 2011.

Full Text:
Article Info
Submitted: 2021-01-07
Published: 2020-12-31
Section: Articles
Article Statistics: 372 798